M11: MOBILIZAZIOA "NATO eta EB ez! Euskal Herria antiinperialista!"

 

 

Asteartean egin genuen "NATO-EB ez! Euskal Herria antiinperialista!" mobilizaziorako deialdia, EBren eta NATOren aurkako Herri Ekimenarekin eta Bardenas Ya-rekin batera. Deitzaileok urgentziazkotzat dugu halako mobilizazio nazional bat, egoeraren larritasuna ikusita. NATOren izaera militar espantsionistaz harago, proiektu inperialista atlantista osoa seinalatu eta salatu nahi dugu, ondorioak gerra inperialistak baino gehiago baitira : askotariko interbentzioak herrialdeetan, langileon esplotazioa eta pobretzea, errepresio gehiago... Duela 33 urte eman genion ezezkoa NATOri, erreferendumean; urruti gaude, ordea, herri oso baten ezezko hartatik. Baina egoerak eskatu egiten du NATOrekiko eta Europar Batasunarekiko arbuio irmoa adieraztea, salatzea eta, bai NATO, bai Europar Batasuna suntsitzeko parametroetan antolatzea. Horregatik, bide horretan urrats bat da martxoko mobilizazioa. Askapenaren izenean, dei egiten dugu martxoaren 11ko mobilizaziora bertaratzera. Euskal Herri sozialista eraikitzeko, ezinbesteko pausoa da. NATO eta EB ez! Euskal Herria antiinperialista!

 

Hona hemen manifestua, euskaraz, gazteleraz eta frantsesez:

[EUS]

Egungo testuinguruak urgentziaz eskatzen du Euskal Herri antiinperialista eta internazionalista baten aldarria. “NATO eta EB ez, Euskal Herria antiinperialista!” mobilizazioaren deitzaileok norabide horretan lehen pausotzat dugu gaurko deia.

 

Sistema kapitalistaren krisi testuinguru betean gaude. Potentzia burges handiak kapitalaren metaketa prozesua birmoldatzen saiatzen ari dira, eta, ondorioz, langile klasearen aurkako
erasoaldia areagotzen. “Aparteko aldi” batez hitz egiten digu burgesiak; esaten digu gertakari koiuntural jakin batzuek lehertu dutela egungo krisi ekonomiko, politiko, sozial eta ekologikoa. Eta horren aurrean, garrantzitsua da azpimarratzea krisiak ez direla salbuespena, ez direla apartekoak; alderantziz, sistema kapitalistari berari dagokion ezaugarri bat da krisia.

Bestalde, Estatu Batuen hegemonia ekonomiko, politiko eta militarra aldatzen ari den unean gaude. Txina eta, neurri txikiagoan, Errusia beren eragin ekonomiko eta politikoa areagotzen ari dira munduan, eta horregatik ari dira potentzia atlantistak ofentsiba Ekialderantz garatzen, hain zuzen ere, beren kontrolari eusteko. Testuinguru honetan kokatu behar ditugu inperialismo atlantistaren nahiz bere erakunde kriminal NATOren eta, nola ez, Europar Batasunaren mugimenduak.

 

Argi izan behar dugu NATOren papera formazio militar soila izateaz haragokoa dela. Egia da, bai, burgesiaren armada dela nagusiki; hala ari da erakusten Donbassen, eta hala erakutsi zuen bere garaian Jugoslavian, Libian eta Sirian. Horrez gain, ordea, badu beste funtzio bat: kapitalaren politikei aurre egiten dien edozeinen aurka egiteko adar militarra izatea. Gaur egun, askotarikoak dira berekin dakartzan emaitzak: langile klasearen gainesplotazioa eta prekarizazioa; lan eskubideetan aldaketak, klase borrokaren bitartez irabazitako kontzesio materialak kentzeko; lege aldaketak, borroka horien aurreko errepresioa areagotzeko… Zentzu horretan, adibide argia dira Estatu espainoleko alderdi sozialdemokrata guztiek onartutako azken aurrekontu orokorrak. Herri langileen baldintza materialak okertzea babesten dute, NATOren mesedetara; izan ere, gaitasun gehiago eman zaizkio, eta burgesiaren interesak defendatzeko azpiegitura zibilak eskuratzeko eskubidea aitortu zaio.


Horregatik guztiagatik da beharrezkoa burgesiaren aparatu politiko guztiak suntsitzea, Euskal Herriaren kasuan, bai Estatu espainola, bai frantsesa, baina baita Europar Batasuna ere; neurri ekonomiko eta errepresiogileei eta gerra inperialistei aurre egin nahi badiegu behintzat. Herri langileon borroka aldarrikatzea dagokigu, eta batzea, inperialismoaren azken erasoaldiari aurre egiteko. Une hau aprobetxatu nahi dugu, Donbasseko errepublikekiko elkartasuna adierazteko ere.

 

Euskal Herrian gertutik ezagutzen dugu zer irudikatzen duen NATOk: Bardeako poligono militarra, Gasteizko Arakako basean egindako ariketa militarrak, gastu militarra areagotzeko euskal alderdi eta instituzioek emandako babesa, eskubide murrizketak, oinarrizko gaien prezio igoerak, langile klasearen bizi baldintzen okertzea, errepresioa… Eta ezin dugu inolaz ere ahaztu NATOk bere garaian emandako babes logistikoa, Euskal Herriaren askapen borrokaren kontra diseinatutako estrategian. Azken urteotan, hainbat aldiz salatu da Santurtziko portua erabili izana gatazketara armak bidaltzeko, inperialismo atlantistaren mesedetara.

 

Horregatik guztiagatik, hemen bildutako eragileok dei egiten dugu martxoaren 11n, 17:30etan Bilbon egingo den mobilizaziora, NATO buru duen azken ofentsiba inperialistari aurre egiteko eta Euskal Herri antiinperialistaren aktibazioa aldarrikatzeko.

 

NATO ez!
Gora Euskal Herria antiinperialista!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[CAS]

 

El contexto actual requiere de forma necesaria y urgente reivindicar una Euskal Herria antiimperialista e internacionalista. Las organizaciones que convocamos la movilización “NATOEB ez! Euskal Herria antiinperialista” consideramos que esta movilización puede ser un primer paso en este sentido.

 

Nos encontramos en un contexto de crisis del sistema capitalista, en el que las grandes potencias burguesas están tratando de recomponer el proceso de acumulación de capital y profundizando en la ofensiva hacia la clase trabajadora. Pese a que la burguesía nos hable de un “periodo especial” en el que determinados eventos coyunturales han desembocado en la actual crisis económica, política, social y ecológica, es importante subrayar que las crisis no son una excepción, sino una característica intríseca del propio sistema capitalista.

Es un momento también en el que la hegemonía económica, política y militar de Estados Unidos está cambiando. China, y en menor grado Rusia, están aumentado su influencia económica y política en el mundo, y es por ello que las potencias atlantistas están desarrollando una ofensiva hacia el Este para mantener su control  Es en este contexto donde debemos situar los movimientos del imperialismo atlantista y su organización criminal, la OTAN, a los que está ascrita también la UE. Debemos entender que el papel de la OTAN va más allá de su mera formación militar.

 

 Si bien es verdad que principalmente es el ejercito de la burguesía (y así lo esta demostrando en el Donbass, como lo demostró también en Yugoslavia, Libia o Siria), además tiene la función superior de ser el brazo militar contra cualquiera que se oponga a las políticas del capital. Hoy en día estas se traducen en la sobre-explotación y precarización de la clase trabajadora, especialmente las mujeres y las personas racializadas, cambios en los derechos laborales para privarnos de las concesiones materiales ganadas mediante la lucha de clases, cambio de leyes para aumentar la represión ante esas luchas, etc. Un claro ejemplo son los nuevos Presupuestos Generales del Estado español, aprobados por todos los partidos socialdemócratas, y que amparan el deterioro de las condiciones materiales de los pueblos trabajadores para beneficiar a la OTAN, dándole mas capacidad y reconociéndole el derecho de apropiarse de infraestructuras civiles para defender los intereses de la burguesía.

 

Es por todo eso que consideramos que para hacer frente a estas medidas económicas y represoras, así como a las guerras imperialistas, es necesario destruir todos los aparatos políticos de la burguesía, tanto los estados español y el francés, en el caso de Euskal Herria, como la Unión Europea misma. Lo que nos corresponde es reivindicar la lucha de los pueblos trabajadores, así como unirnos para hacer frente a esta nueva ofensiva del imperialismo. En este sentido, queremos aprovechar esta ocasión para mostrar nuestra solidaridad con las repúblicas del Donbass.

 

En Euskal Herria conocemos bien lo que representa la OTAN: el polígono de entrenamiento militar en las Bardenas, ejercicios militares en la base de Araca (Gasteiz), apoyo del aumento de gasto militar por los partidos e instituciones vascas; recorte de derechos, subida de precios a bienes básicos y empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, represión… Tampoco podemos olvidar el apoyo logístico de la OTAN en la estrategia de contrainsurgencia en Euskal Herria. En los últimos años han sido numerosas las protestas por el uso del puerto de Santurtzi para el envío de armas a diferentes conflictos en beneficio del imperialismo atlantista.

 

Por todo ello, el próximo 11 de marzo, a las 17:30 en Bilbo, las organizaciones convocantes llamamos a la movilización para hacer frente a esta nueva ofensiva imperialista liderada por la OTAN, y reivindicar la activación de la Euskal Herria antiimperialista.
 

NATO ez!
Gora Euskal Herria antiinperialista!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[FR]

 

Le contexte actuel rend nécessaire et urgent de revendiquer une Euskal Herria anti-impérialiste et internationaliste. Les organisations qui appellent à la manifestation «OTAN – Union européenne non! Euskal Herria anti-impérialiste» considèrent que cette mobilisation est un premier pas dans la lutte contrr l'OTAN et contre l’Union européenne.

 

Nous nous trouvons dans un contexte de crise du système capitaliste, dans lequel les grandes puissances bourgeoises tentent de recomposer le processus d’accumulation du capital et d’approfondir l’offensive contre la classe ouvrière. Bien que la bourgeoisie parle d’une «période spéciale» dans laquelle certains événements conjoncturels ont conduit à la crise économique, politique, sociale et écologique actuelle, c'est important de souligner que les crises ne sont pas une exception, mais une caractéristique intrinsèque du système capitaliste
lui-même.

Nous nous trouvons aussi dans une période où l’hégémonie économique, politique et militaire des États-Unis est en train de changer. La Chine, et dans une moindre mesure la Russie, accroissent leur influence économique et politique dans le monde, pour cela les puissances atlantistes développent une offensive vers l’Est afin de maintenir leur contrôle.

 

C’est dans ce contexte qu'il faut comprendre les manœuvres de l'impérialisme atlantiste et de son organisation criminelle, l’OTAN, à laquelle l’Union européenne est rattachée. Nous devons, également, comprendre que le rôle de l'OTAN va au-delà de sa simple formation militaire. Bien qu’il soit vrai qu’elle est avant tout l'armée de la bourgeoisie (comme elle le démontre dans le Donbass, comme elle l’a aussi démontré en Yougoslavie, en Libye ou en Syrie), elle a aussi la fonction supérieure d'être le bras militaire contre quiconque s’oppose aux politiques du capital. Aujourd’hui, ces politiques se traduisent par la surexploitation et la précarisation de la classe ouvrière, en particulier les femmes et les personnes racialisées; par les changements du droit du travail pour nous priver des concessions matérielles gagnées par la lutte de classe; par les changements dans les lois pour accroître la répression de ces luttes, etc. Un exemple clair est celui du nouveau budget général de l’État espagnol, approuvé par tous les partis sociaux-démocrates, qui protègent la détérioration des conditions matérielles des travailleurs au profit de l'OTAN, en lui donnant plus de capacité et en lui reconnaissant le droit de s'approprier des infrastructures civiles pour défendre les intérêts de la bourgeoisie.

 

C’est pourquoi nous considérons que pour faire face à ces mesures économiques et répressives, ainsi qu'aux guerres impérialistes, il est nécessaire de détruire tous les appareils politiques de la bourgeoisie, aussi bien les États espagnol et français, dans le cas du Pays basque, que l’Union européenne elle-même. Ce qui nous incombe, c’est de revendiquer la lutte des peuples travailleurs, ainsi que de nous unir pour faire face à cette nouvelle offensive de l’impérialisme. Dans ce sens, nous voulons saisir cette occasion pour montrer notre solidarité avec les républiques du Donbass.

 

En Euskal Herria, nous savons bien ce que l'OTAN représente: hier même, il y a eu une protestation à Santurtzi contre l’utilisation du port de Santurtzi pour envoyer des armes en Ukraine, mais il y a aussi le site d'entraînement militaire dans les Bardenas, les exercices militaires sur la base d’Araca (Gasteiz), le soutien des partis et des institutions basques à l'augmentation des dépenses militaires; les réductions de nos droits, l’augmentation du prix des produits de base et la détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière, la répression… Nous ne pouvons pas non plus oublier le soutien logistique de l'OTAN à la stratégie contreinsurrectionnelle en Euskal Herria.

 

Pour toutes ces raisons, le 11 mars, les organisations ici présentes appellent à une manifestation pour faire front à cette nouvelle offensive impérialiste menée par l'OTAN, et pour exiger la mise en marche d'une Euskal Herria anti-impérialiste. 

 

NATO ez!
Gora Euskal Herria antiinperialista!